Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Terminologia Wojskowa
Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.

Głównym celem działalności terminologicznej w resorcie obrony narodowej jest zwiększenie zdolności Sił Zbrojnych RP do współdziałania w środowisku wielonarodowym podczas wspólnych działań i operacji, a także systematyzowanie zbioru pojęć związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa w dziedzinie operacyjnej, materiałowo-technicznej i administracyjnej.

 

Zadanie to realizowane jest poprzez aktualizowanie i publikowanie polskiej edycji "Słownika terminów i definicji NATO AAP-6". Ponadto w ramach działalności terminologicznej realizowane jest opiniowanie terminologicznych Polskich Norm z dziedziny "wojskowość-obronność", opiniowanie terminologicznych Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO), a także słowników specjalistycznych w zakresie poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, rodzajów wojsk i rodzajów działalności wojskowej - opartych na publikacjach sojuszniczych NATO, jak również aktualizowanie bazy danych terminologicznych i udostępnianie jej instytucjom, jednostkom i komórkom organizacyjnym SZ RP.

 

Zasady korzystania ze słowników terminologii wojskowej

 

 1. W słownikach zastosowano następujący układ haseł:
  termin angielski/termin francuski     termin polski    definicja angielska     definicja polska

 2. W słowniku AAP-6 w definicji za odsyłaczami podano daty w formacie dd/mm/rr/
  1. w haśle angielskim daty oznaczają dzień uzgodnienia terminu przez NATO.
  2. w haśle polskim data oznacza dzień uzgodnienia terminu przez Podkomitet Terminologii Wojskowej Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego.

 3. Odsyłacze stosowane są w następujący sposób:
  1. Preferred term(s), Termin(y) zalecany(e) - stosowany po terminie nie posiadającym definicji, odsyłając użytkownika do synonimu mającego definicję lub do właściwej części rodziny terminów.
  2. Related term(s), Termin(y) związany(e) - stosowany po definicji dla zwrócenia uwagi na terminy tej samej rodziny.

 4. Jeśli definicja została zaczerpnięta z innego dokumentu, powołanie na ten dokument zamieszczone jest po definicji, w nawiasach kwadratowych.

AAP-6 NATO Glossary of Terms and Definitions

 

Słownik AAP-6 jest Sojuszniczą publikacją administracyjną NATO. Oryginalna wersja słownika (angielsko - francuska) została opracowana pod przewodnictwem Komitetu Wojskowego i zatwierdzona przez Radę Północnoatlantycką. Organem odpowiedzialnym za publikację słownika jest Agencja Standaryzacyjna NATO.

 

AAP-6 (2015) ANG


Polska wersja językowa przygotowana została przez WCNJiK, w oparciu o prace Podkomitetu Terminologii Wojskowej Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego. Jest aktualizowana na bieżąco i publikowana na niniejszej stronie po wprowadzeniu haseł przyjętych na posiedzeniu Podkomitetu Terminologii.


AAP-6 (2014) PLAAP-19 NATO Combat Engineer Glossary

 

Słownik AAP-19 jest Publikacją Sojuszniczą NATO. Zawiera terminologię wojsk inżynieryjnych, jest używany w ramach wspólnych działań w strukturach NATO oraz w Siłach Zbrojnych RP.AAP-23 NATO Glossary of Packaging Terms and Definitions

 

Słownik AAP-23 jest Publikacją Sojuszniczą NATO. Zawiera terminologię NATO dotyczącą opakowań.AAP-24 Materials Handling Glossary of Terms and Definitions

 

Słownik AAP-24 jest Publikacją Sojuszniczą NATO. Zawiera terminy i definicje NATO dotyczące załadunku i wyładunku środków i materiałów.AAP-31 NATO Glossary of Communication and Information Systems Terms and Definitions

 

Słownik AAP-31 jest Publikacją Sojuszniczą NATO. Zawiera terminologię dotyczącą systemów łączności i informatycznych używanych w ramach wspólnych działań w strukturach NATO oraz w Siłach Zbrojnych RP.AAP-35 NATO Glossary of Asset Tracking Terms and Definitions

 

Słownik AAP-35 jest Publikacją Sojuszniczą NATO. Zawiera terminologię NATO dotyczącą śledzenia zasobów.Wykaz haseł terminologicznych stosowanych w obowiązujących resortowych dokumentach normalizacyjnych NO i PDNO wyszczególnionych w decyzji Nr 86/MON Ministra Obrony Narodowej (pdf)

 

Wykaz zawiera hasła terminologiczne polskie i angielskie, występujące w obowiązujących resortowych dokumentach normalizacyjnych NO i PDNO wprowadzonych decyzją Nr 86/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2015 r. Podano w nim terminy polskie, ich angielskie odpowiedniki, skróty, definicje oraz informacje nt. dokumentów źródłowych.

 

W wymienionym wykazie, w rubryce "TERMIN", zamieszczono terminy główne (czcionka pogrubiona) oraz - w razie konieczności - terminy dopuszczalne (brak pogrubienia). W rubryce "ŹRÓDŁO" określono dokument, z którego dane hasło pochodzi. W przypadku powtarzających się haseł, występujących w kilku dokumentach, w wykazie utrzymano tylko jedno hasło (z najnowszą lub najpełniejszą definicją) wraz informacją o innych NO/PDNO, w których ono występuje (rubryka "INNE WYSTĘPOWANIE"). Wyjątek stanowią przypadki, w których ten sam termin odnosi się do różnych dziedzin i jest definiowany na różne sposoby - np. termin "azymut" inaczej definiuje się w nawigacji i astronawigacji. Kolorem czerwonym oznaczono normy terminologiczne.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych